Peuterspeelzaal

Peuterspeelzaal wordt aangeboden op de volgende vestigingen;

* Salsastraat 127 1326 PC Almere (Danswijk)


De educatieve methode voor alle jonge kinderen:

 • Geeft jonge kinderen de kans zich optimaal te ontwikkelen.
 • Biedt houvast en ruimte voor pedagogisch medewerkers.
 • Het meest gebruikte VVE-programma (Piramide) is al sinds 1996 een groot succes.

Piramide: het meest gebruikte VVE-programma

VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De doelstelling van VVE is om de ontwikkeling van kinderen al op jonge leeftijd zo te stimuleren dat hun kansen op een goede schoolloopbaan worden vergroot. Piramide van Cito is het meest gebruikte VVE-programma. De methode voldoet aan de kwaliteitskenmerken voor programma's voor jonge kinderen zoals geformuleerd door de National Research Council van de Verenigde Staten. Zowel Nederlandse als buitenlandse onderzoeken tonen de positieve effecten ervan aan op de ontwikkeling van kinderen.

Piramide

Piramide stimuleert jonge kinderen op een speelse manier in hun ontwikkeling. Door een slimme combinatie van activiteiten krijgen ze in een veilige omgeving grip op de wereld. Piramide biedt elk kind de kans om zich optimaal te ontwikkelen. De methode is geschikt voor alle kinderen van 0 tot 7 jaar. Een betere start kunt u ze niet geven!

Hoe werkt Piramide?

Kinderen ontdekken de wereld spelenderwijs. Met de uitdagende activiteiten van Piramide is dit een feest. Het initiatief ligt in eerste instantie bij de kinderen. Waar nodig begeleiden de pedagogisch medewerkers bij het spelen en leren. Piramide werkt volgens vier vaste stappen: Oriënteren, Demonstreren, Verbreden en Verdiepen. Daarmee wordt elk onderwerp dat aan bod komt telkens verder verkend.

Piramide is een totaalprogramma. Dat betekent dat er aandacht is voor alle ontwikkelingsgebieden:

 • Persoonlijkheidsontwikkeling
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Motorische ontwikkeling
 • Kunstzinnige ontwikkeling
 • Ontwikkeling van de waarneming
 • Denkontwikkeling en ontwikkeling van het rekenen
 • Taalontwikkeling en ontwikkeling van lezen en schrijven
 • Oriëntatie op ruimte, tijd en wereldverkenning

Deze ontwikkelingsgebieden komen altijd in samenhang aan bod. Zo leren kinderen prettig om te gaan met elkaar en plezier te hebben in het spel. Naast cognitieve vaardigheden leren ze bijvoorbeeld ook sociale en motorische vaardigheden.

Houvast door het Piramide-materiaal

Piramide is opgebouwd rondom projecten. Die gaan over vertrouwde dingen, zoals mensen, lente en verkeer. Ieder jaar staan dezelfde thema's op het programma, steeds op een hoger niveau, passend bij de leeftijd en ontwikkeling van de kinderen. In de projectboeken voor peuters, groep 1, groep 2 en groep 3 worden de thema's uitgewerkt. Ze staan boordevol activiteiten, toepassingen, ideeën, spelletjes, liedjes en suggesties voor de inrichting van de hoeken. Daarnaast is aanvullend materiaal beschikbaar, zoals dagritmekaarten, speelwerkbord, praatplaten en ontwikkelingsmateriaal. Piramide biedt ook volop ruimte voor eigen inbreng en initiatieven van pedagogisch medewerkers en de kinderen. Met een aantal slimme hulpmiddelen is het bovendien eenvoudig om de Piramide-activiteiten vanuit doelen en leerlijnen te plannen en te registreren. Kortom: de mogelijkheden zijn eindeloos. Bovendien brengt Cito steeds nieuw Piramide-materiaal op de markt, waaronder een gloednieuwe reeks projectboeken. Zo blijft de methode (voortdurend) up-to-date en kunnen pedagogisch medewerkers variëren zoveel ze willen.

Piramide: flexibel inzetbaar

In verschillende onderzoeken is aangetoond dat de Piramide-methode effectief is: kinderen die instromen met een achterstand in de ontwikkeling lopen hun achterstand in, zonder dat dat ten koste gaat van de kinderen die geen achterstand hebben. Om gunstige effecten te kunnen opleveren, moeten de condities waaronder met Piramide gewerkt wordt wel aan bepaalde criteria voldoen. Het algemene idee is: hoe meer doelgroepkinderen, en hoe groter hun achterstanden zijn, hoe intensiever er met Piramide gewerkt moet worden. Als slechts een klein aantal kinderen extra hulp nodig heeft, kan volstaan worden met minder tutoring, terwijl de kansen op gunstige effecten toch groot genoeg blijven. Omdat per kinderdagverblijf of school de percentages doelgroepkinderen sterk kunnen variëren, zijn er verscheidene invoeringsvarianten van Piramide uitgewerkt. Elk van deze varianten is gebaseerd op een ander percentage doelgroepkinderen.

Doorgaande educatieve lijn

Voor peuters is het een hele overgang van kinderdagverblijf naar de basisschool. Ook de stap van groep 2 naar groep 3 is groot. Piramide loopt door vanaf het kinderdagverblijf tot in groep 3. Dat is veilig en vertrouwd: de kinderen weten zo al enigszins wat hun in de nieuwe omgeving te wachten staat. Door de lange doorloop haalt u bovendien maximaal rendement uit de methode en bent u gegarandeerd van een doorgaande lijn in de ontwikkeling.

Toetsen en observeren

Om de ontwikkeling van een kind te volgen is het belangrijk goed te observeren. Wat voor gedrag vertoont het kind? Welke resultaten leveren het spelen en leren op? Piramide biedt twee manieren om te evalueren: authentiek en systematisch. Authentieke evaluatie is gericht op wat ieder kind vanuit zichzelf kan en doet. Bij systematische evaluatie wordt op een bepaald moment het gedrag en de vooruitgang van ieder kind getoetst. Daarbij wordt geadviseerd om gebruik te maken van een kindvolgsysteem, zoals het Cito Volgsysteem. Zo wordt tijdig ontdekt of kinderen extra hulp nodig hebben en waar bijsturing nodig is.

Voor elk kind

Piramide heeft een aantal speciale uitwerkingen. Zijn er bijvoorbeeld kinderen in de kinderdagverblijf die een achterstand hebben opgelopen of dreigen op te lopen? Dan biedt Piramide uitkomst door middel van tutoring. De tutoren zijn speciaal getrainde pedagogisch medewerkers. Zij ondersteunen deze kinderen, zowel individueel als in kleine groepen. De begeleiding is preventief en eventueel remediërend van aard. Bij preventieve tutoring maakt een kind al kennis met het doel van de activiteit vóórdat deze in de groep aan de orde komt. Het kind krijgt zo voorkennis. Het heeft daardoor meer kans om mee te komen tijdens een project. Bij remediërende tutoring krijgt het kind aan het einde van een project extra oefeningen of herhalingen aangeboden. En werken we met kinderen die gemakkelijk nieuwe informatie oppikken, graag experimenteren en creatief denken? Dan biedt 'Pientere kinderen' hen extra uitdaging en verdieping. Zo is Piramide optimaal toegesneden op álle kinderen, variërend van kinderen met een ontwikkelingsachterstand tot en met kinderen die voorop lopen.

Rol van ouders en verzorgers

Piramide betrekt ouders of verzorgers zoveel mogelijk bij de ontwikkeling van hun kinderen. Zij worden gestimuleerd om thuis activiteiten te doen die aansluiten bij wat er in de kinderdagverblijf of op school wordt gedaan.

Stevige wetenschappelijke basis

Grondlegger van Piramide is de internationaal erkende onderwijskundige dr. Jef J. van Kuyk. De Piramide-methode bestaat al sinds 1996. Het positieve effect van de inzet van Piramide op de ontwikkeling van kinderen is in vele wetenschappelijke studies aangetoond. Bovendien ontwikkelt Cito de Piramide-methode steeds verder. Daarmee sluit deze steeds aan op de actuele eisen en wensen uit het veld.

Warme overdracht naar de Basisschool

Als het kind 4 jaar wordt, breekt een nieuwe fase aan: het kind gaat naar de basisschool. Pedagogisch medewerkers hebben het kind goed leren kennen en hebben veel kennis over de ontwikkeling van het kind. Voor de basisschool is het prettig om te weten hoe de eerste jaren van het kind zijn verlopen. Zo kunnen de leerkrachten het kind op een goede manier begeleiden en stimuleren. Mijn kinderopvang geeft daarom schriftelijke informatie aan de basisschool over de ontwikkeling van het kind. 

Elk VVE kinderdagverblijf werkt met eenzelfde instrument waarmee zij de ontwikkeling van het kind volgen en registreren. De wijze van kijken naar en registreren van de ontwikkeling van kinderen komt overeen met de manier waarop de meeste basisscholen in Almere dat doen. Hiermee is een belangrijke basis gelegd om de overgang voor ieder kind zo soepel mogelijk te laten verlopen.  

Welke informatie wordt overgedragen?

In de kinderopvangperiode heeft een kind zich motorisch, cognitief en op taalgebied ontwikkeld, maar ook de wereld om zich heen ontdekt. Het kind heeft een eigen karakter ontwikkeld, misschien is het kind druk of juist rustig, speelt het graag alleen of juist met andere kinderen. Ieder kind ontwikkelt zich bovendien in zijn/haar eigen tempo. De pedagogisch medewerkers hebben de ontwikkeling van het kind goed gevolgd. In de overdracht geeft de kinderopvang (als voorschoolse instelling) informatie mee over de ontwikkeling van het kind, onder andere op het gebied van taal, spel en motoriek en hoe het kind met andere kinderen omgaat. De medewerkers maken gebruik van een overdrachtsdocument voor het weergeven van de informatie over ieder kind.

Met de informatie kan de leerkracht in groep 1 van de basisschool zorgen dat het kind de juiste aandacht krijgt en dat het onderwijs aansluit bij wat het kind nodig heeft. Een goede overdracht van informatie over het kind zorgt voor een soepele overstap naar de basisschool. 

Toestemming van ouder(s)/verzorger(s)

De pedagogisch medewerker van de kinderopvang vult de overdracht en de observatieregistratielijst in. Het hele dossier wordt met u in een persoonlijk eindgesprek besproken. Daarna wordt toestemming gevraagd om de overdracht te kunnen doen. Vervolgens draagt de pedagogisch medewerker het gehele dossier over aan de basisschool. Voor VVE kinderen is dit een zogenaamde 'warme' overdracht, de ouder is dan bij het gesprek aanwezig. 

Voor meer informatie: www.cito.nl


Uurtarief Peuterspeelzaal VVE:

€ 7,70 per uur, dat is tevens het uurtarief dat de Gemeente Almere ook vergoed.

Inclusief: Fruithapjes, rijstwafels, fruitsap en soms iets lekkers bij gelegenheden.

Wat is uw ouderbijdrage, dat hangt allemaal af van uw gezamenlijke inkomen!
(U verdient bruto per jaar)
€ 0,00€ 18.485,00Uw eigenbijdrage is € 19,00 p/m
€ 18.486,00€ 28.485,00Uw eigenbijdrage is € 20,00 p/m
€ 28.486,00€ 39.109,00Uw eigenbijdrage is € 29,00 p/m
€ 39.110,00€ 53.193,00Uw eigenbijdrage is € 39,00 p/m
€ 53.194,00€ 74.462,00Uw eigenbijdrage is € 60,00 p/m
€ 74.463,00€ 105.955,00Uw eigenbijdrage is € 94,00 p/m
€ 105.956,00en hogerUw eigenbijdrage is € 106,00 p/m


Mijn Kinderopvang
Salsastraat 127
1326 PC Almere

Tel. 036-8410660
Email. info@mijn-kinderopvang.nl 


Over Mijn Kinderopvang

U wilt voor uw kind natuurlijk alleen de beste zorg en een vertrouwde omgeving waarin ze zich thuis kan voelen. Uw kind aan een ander toevertrouwen is een grote stap. Een stap die zorgvuldig moet worden genomen en misschien veel vragen met zich mee zal brengen.

Op deze website geven we u een algemeen idee van waar wij als kinderdagverblijf voor staan.

Lees Meer

Onze diensten

Hieronder staan de de diensten die
Mijn Kinderopvang te bieden heeft:

 • Kinderopvang 0 t/m 4 jaar
 • Buitenschoolse opvang 4 t/m 12 jaar
 • Voorschoolse opvang 4 t/m 12 jaar
 • Naschoolse opvang 4 t/m 12 jaar
 • Peuterspeelzaal met VVE 2 t/m 4 jaar

Lees Meer

Laatste Nieuws

Bekijk alle nieuwsbrichten